Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

Số kí hiệu Số: 1582/SGDĐT-GDTX
Ngày ban hành 21/08/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 21/10/2018
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Sở GD&ĐT Nghệ An
Người ký Thái Huy Vinh

Nội dung

UBND TỈNH NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Số: 1582/SGDĐT-GDTX Nghệ An,  ngày 21 tháng  8 năm 2018
V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
bồi dưỡng thường xuyên
 năm học 2018-2019
 
 
                              Kính gửi: 
  - Các trưởng phòng giáo dục và đào tạo;
  - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
  - Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX.
Căn cứ Công văn số 3334/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 07/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tăng cường chỉ đạo trong công tác  bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên (GV), cán bộ quản lí (CBQL) giáo dục năm học 2018-2019;
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 ban hành Quy chế bồi BDTX GV mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 ban hành chương trình BDTX CBQL trường Tiểu học;  Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 ban hành chương trình BDTX CBQL trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học,
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ BDTX GV và CBQL năm học 2018-2019 như sau:
  1. Mục tiêu
- Cán bộ quản lí giáo dục và GV tham gia BDTX hàng năm để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm đáp ứng của chuẩn nghề nghiệp CBQL&GV; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học; yêu cầu phát triển giáo dục địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng liên tục của CBQL&GV; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng và đánh giá kết quả BDTX giáo viên của nhà trường.  
2. Yêu cầu
- Thủ trưởng các đơn vị phê duyệt kế hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá xếp loại kết quả BDTX cho giáo viên; đề xuất các giải pháp tổ chức đánh giá BDTX của giáo viên sát thực tế chất lượng đội ngũ (thông qua sinh hoạt chuyên đề, dự giờ của các tổ/nhóm chuyên môn, tham gia diễn đàn học tập, trao đổi kiến thức qua mạng...).
- Kế hoạch BDTX hàng năm của giáo viên được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá xếp loại BDTX và Chuẩn nghề nghiệp của năm học trước;  nhu cầu và mục tiêu đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học mới; yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi giáo viên.
- Kết quả  tự học, tự bồi dưỡng phải thể hiện qua  hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục mà giáo viên được phân công. Tránh khuynh hướng đối phó, hình thức, qua loa, không coi trọng công tác tự học, tự bồi dưỡng trong chỉ đạo và thực hiện.  
3. Nội dung bồi dưỡng và tài liệu bồi dưỡng
- Các Phòng GD&ĐT, trường THPT, trung tâm GDTX, TTGDNN-GDTX căn cứ vào văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của các bậc học (phòng GDMN,GDTH, GDTrH, GDTX) để cụ thể hóa các nội dung bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lí và giáo viên. Trong đó lưu ý:
+ Nội dung 1: Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của các phòng chuyên môn (thời lượng khoảng 30 tiết);
+ Nội dung 2:  Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (thời lượng khoảng 30 tiết);
+ Nội dung 3: Bồi dưỡng tự chọn gắn với kết quả đánh giá GVvà CBQL giáo dục  theo chuẩn nghề nghiệp GV và chuẩn hiệu trưởng các cấp học (thời lượng khoảng 80 tiết). Các modun, chuyên đề, SKKN... do GV tự chọn và đăng kí từ đầu năm học.
 - Tài liệu BDTX GV tải về từ địa chỉ : https://moet.gov.vn ( Chuyên mục giáo dục và đào tạo - Nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục). Đối với tài liệu bồi dưỡng CBQL, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cung cấp cho các nhà trường qua email trong năm học.  
4.  Đánh giá và xét công nhận kết quả BDTX
4.1. Về tổ chức đánh giá:
- Việc đánh giá, xếp loại CBQL và giáo viên thực hiện theo hướng dẫn tại các  Thông tư 26/2011/TT-BGDĐT; Thông tư 26/2015/TT-BDGĐT, Thông tư  27/2015/TTBGD ĐT. Kết quả xếp loại BDTX của  CBQL&GV được quy định gồm 4 bậc:  Giỏi, Khá, Trung bình, Chưa hoàn thành. Tỉ lệ xếp loại Giỏi CBQL và GV các nhà trường không được quá 50%.
- Hình thức đánh giá: Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trưởng phòng giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chủ động, sáng tạo, linh hoạt đề xuất các giải pháp  đánh giá  việc thực hiện BDTX của giáo viên phù hợp với thực tế chất lượng đội ngũ.
- Hiêu trưởng các trường cần có các hình thức động viên,  khen thưởng thích hợp đối với những tập thể, giáo viên có thành tích trong quá trình tự học, tự bồi dưỡng. Những giáo viên có thành tích BDTX nổi bật có thể vận dụng để xếp loại (không cần cho điểm).
4.2. Về hồ sơ và xét công nhận kết quả BDTX:
- Hồ sơ BDTX của các nhà trường gửi cơ quan quản lí giáo dục trực tiếp cấp trên đề nghị phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BDTX gồm:
+) Báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ BDTX 2018-2019
+)  Biên bản đánh giá, xếp loại BDTX CBQL và  GV năm học 2018-2019.
+) Bài thu hoạch (dành cho cán bộ quản lí)
+) Tờ trình đề nghị công nhận kết quả xếp loại BDTX CBQL và GV năm học 2018-2019 (Kèm theo Tổng hợp kết quả xếp loại BDTX CBQL và GV 2018-2019).
- Hồ sơ BDTX của giáo viên tại đơn vị (để lưu trữ, kiểm tra, thanh tra):
+) Kế hoạch BDTX cá nhân (đã được Hiệu trưởng/ Giám đốc phê duyệt, có nhận xét, đánh giá của Tổ chuyên môn, được điều chỉnh của cá nhân trong quá trình thực hiện).
+) Tài liệu BDTX (khuyến khích GV ứng dụng CNTT trong tích lũy, lưu trữ, chia sẻ tài liệu qua Drive; trao đổi chuyên môn qua mạng Internet...).
+)  Bản tự đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 (có xác nhận của Tổ trưởng chuyên môn).
Lưu ý: Vào đầu năm học 2018-2019, Quản trị các trường cập nhật đầy đủ thông tin CBQL và giáo viên vào Phần mềm Quản lí chất lượng CBQL và GV tại địa chỉ Website: http://esqm.nghean.edu.vn . Nhập GV tuyển mới và xóa những giáo viên đã nghỉ hưu. Tuyệt đối không được Xóa các giáo viên diện chuyển đi.    
Quản trị các phòng giáo dục và đào tạo thực hiện điều chuyển giáo viên Đi/Đến trong các trường trực thuộc.
- Việc đánh giá, xếp loại thi đua lĩnh vực BDTX năm học 2018-2019 của các đơn vị căn cứ vào các tiêu chí (a) Nội dung báo cáo thực hiện kế hoạch BDTX;  (b) Kết quả, mức độ đánh giá, xếp loại giáo viên (tỉ lệ Giỏi); (c) Chất  lượng bài thu hoạch của CBQL; (d) Chất thông tin đánh giá, xếp loại BDTX và CNN trên hệ thống; (e) Thời gian hoàn thành cho điểm, xếp loại các nội dung BDTX trên hệ thống.
 5. Đối tượng được miễn, giảm BDTX trong năm học 2018-2019
5.1. Đối tượng miễn (được cấp Giấy chứng nhận):
-  Là những CBQL và GV là báo cáo viên BDTX hè 2018 cấp huyện (theo Quyết định của Phòng GD&ĐT huyện, thành, thị), báo cáo viên BDTX cấp tỉnh (theo Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo) được cấp Giấy chứng nhận (xếp loại Giỏi).
5.2. Đối tượng miễn (không cấp Giấy chứng nhận):
  Là những giáo viên nghỉ hưu trong các năm 2018, 2019, 2020; giáo viên đi học dài hạn, nghỉ sinh  hoặc nghỉ ốm dài hạn trong năm học.
5.3. Đối tượng giảm (Nội dung 3): 
- Thực hiện theo Công văn số 3670/BGDĐT-NGQLGD ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục gồm: Giáo viên tiếng Anh Tiểu học đang học chuẩn hóa năng lực tiếng và năng lực sư phạm; giáo viên dự tập huấn các môn khoa học bằng tiếng Anh, giáo viên được phân công áp dụng phương pháp dạy học mới (phương pháp “Bàn tay nặn bột”, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học - kỹ thuật),  các giáo viên tham gia xây dựng và dạy thí điểm Chương trình giáo dục nhà trường trung học (có quyết định của cấp có thẩm quyền).  
- Những giáo viên có các thành tích nổi bật trong việc giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, thi giáo viên dạy giỏi.. được Tổ / Nhóm chuyên môn suy tôn thì được giảm BDTX thuộc Nội dung 3 (cho điểm tối đa).
  Căn cứ các đối tượng theo quy định trên, các nhà trường hoàn thành đăng kí BDTX và cập nhật các đối tượng miễn, giảm vào phần mềm http://esqm.nghean.edu.vn. trước ngày 30/9/2018. 
6. Tổ chức thực hiện
 Căn cứ Công văn hướng dẫn này, Sở yêu cầu các phòng trưởng GDĐT, hiệu trưởng các trường THPT và Giám đốc các Trung tâm GDTX, TTGDNN-GDTX chủ động xây dựng kế hoạch BDTX của đơn vị (xem Phụ lục 1). Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch BDTX năm học 2018-2019 (xem Phụ lục 2) gửi về Sở (qua email: gdtx@nghean.edu.vn) trước ngày 30/6/2019.
Những vướng mắc trong quá trình thực hiện các đơn vị cần liên hệ với Phòng GDCN-GDTX để cùng phối hợp giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để th/h);
- Cục Nhà giáo và CBQLGD (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Các Phó GĐ (để ch/đ);
- Thanh tra, các phòng CM (để ph/h);
- Lưu: VT, GDCN-GDTX.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 (Đã kí)
 
 
Thái Huy Vinh

 
 
Phụ lục 1
  

KẾ HOẠCH THỜI GIAN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BDTX
Năm học 2018-2019
 
TT Công việc Đơn vị,
cá nhân thực hiện
Thời gian
1 Hướng dẫn nhiệm vụ BDTX đến giáo viên các trường MN, PT và trung tâm GDTX. Hiệu trưởng các trường, giám đốc các TT GDTX Trước 30/9/2018
 
2
-  Giáo viên xây dựng KHBDTX năm học (đăng kí các modun của Nội dung 3) và thông qua tổ CM.  
- Cập nhật thông tin giáo viên vào phần mềm.  Nhập các đối tượng được miễn BDTX 2018-2019. 
- Các phòng GDĐT thực hiện điều chuyển giáo viên các trường (MN, TH, THCS) Đi/Đến trong huyện; Sở GDĐT điều chuyển giáo viên Đi/Đến ngoài huyện.
 
Hiệu trưởng, Giám đốc TT và Giáo viên
Tổ trưởng CM
 
Trước 30/9/2018
 
 
3
Phê duyệt kế hoạch BDTX của GV; xây dựng kế hoạch BDTX của trường/trung tâm; báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp; Hiệu trưởng các trường, giám đốc các TT GDNN-GDTX  
Trước 30/9/2018
 
4
Tổ chức thực hiện kế hoạch BDTX và đánh giá kết quả BDTX năm học 2018-2019 (Phụ lục 1).
 
Sở GDĐT, các phòng GD-ĐT, các trường, trung tâm GDNN-GDTX và giáo viên Từ tháng 9/2018 đến tháng 5/2019
5 Cập nhật kết quả xếp loại BDTX năm học 2018-2019 vào Phần mềm QLCL (Nội dung 1:  hoàn thành đánh giá trước 12/2018, Nội dung 2 và 3:  hoàn thành đánh giá trước 30/5/2019) Hiệu trưởng các trường, giám đốc các TT GDTX Trước 30/5/2019
6 Duyệt và cấp Giấy chứng nhận cho giáo viên. (theo mẫu phôi do Sở cấp cho tất cả các phòng) - Sở GD&ĐT;
- Phòng GĐT
Trước 30/6/2019
 
7
Báo cáo kết quả BDTX năm học 2018-2019
của trường, trung tâm và của huyện/TP.
(Phụ lục 2)
- Hiệu trưởng các trường, giám đốc các TT GDNN-GDTX;
- Phòng GDĐT
Trước 15/6/2019
 

 
 
Phụ lục 2
.........................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:  ……../BC- ………. …..…….., ngày      tháng     năm 2019
V/v thực hiện Kế hoạch BDTX
 năm học 2018-2019
 
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
     (qua Phòng GDCN- GDTX)
 
Phòng GDĐT/ Trường THPT/ TTGDTX ………………. báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch BDTX năm học 2018-2019 như sau:
1. Về xây dựng kế hoạch BDTX và chỉ đạo thực hiện
a. Các văn bản chỉ đạo của đơn vị về BDTX (trích yếu văn bản/số/ngày ban hành)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b. Các giải pháp thực hiện và kết quả:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………   
c. Các hạn chế và nguyên nhân:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2.  Về kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại BDTX
a. Đánh giá việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên
………………………………………………………………………………………            ………………………………………………………………………………………
b. Đánh giá việc tổ chức xếp loại của các tổ/nhóm chuyên môn theo các nội dung
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………   
c. Đánh giá hồ sơ BDTX (kế hoạch cá nhân, cập nhật kết quả vào phần mềm; các loại hồ sơ minh chứng)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
d.   Bảng tổng hợp kết quả xếp loại BDTX (theo mẫu xuất ra từ Phần mềm quản lí)
3. Các đề xuất, kiến nghị với Bộ và Sở Giáo dục & Đào tạo:
a. Các chuyên đề, nội dung cần được tiếp tục bồi dưỡng
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b. Phương thức bồi dưỡng, hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
c. Các ý kiến khác:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT
 
 THỦ TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Thông báo"

  ỨNG DỤNG MỞ

  LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập105
  • Hôm nay4,441
  • Tháng hiện tại62,863
  • Tổng lượt truy cập4,557,691
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây