“ĐOÀN THANH NIÊN ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG NÓI CHUNG VÀ TRUYỀN THỐNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH NÓI RIÊNG”

Thứ hai - 21/09/2015 20:13
Trong “Di chúc” thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, trên cơ sở tổng kết những thực tiễn vô cùng phong phú của cách mạng nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nêu tư tưởng chiến lược vĩ đại của Người: “ Bồi dưỡng lịch sử cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Chân lí sáng ngời ấy đã soi sáng quá khứ và đang tiếp tục soi sáng tương lai cách mạng của Tổ quốc ta.
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc Lần thứ IV cũng đã vạch rõ: “Tiền đồ rạng rỡ của tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thanh niên, thiếu niên và nhi đồng”. Xuất phát từ tư tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay đòi hỏi giáo dục phổ thông phải đào tạo những con người phát triển toàn diện, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Mỗi một môn học ở nhà trường phổ thông phải góp phần đào tạo thế hệ trẻ. Những kiến thức mà học sinh đã được học có tác dụng rất lớn đến sự phát triển trí tuệ, trái tim, nhân cách của học sinh. Những gì học sinh đã tìm hiểu, đã tiếp thu qua bài giảng của thầy khi ngồi trên ghế nhà trường sẽ khơi dậy trong học sinh những tư tưởng, tình cảm đúng đắn, sẽ là hành trang vô giá cho thế hệ trẻ vững tin trên con đường lập thân, lập nghiệp và hội nhập với thế giới. Hành trang mà thế hệ trẻ mang theo đó là những kiến thức khoa học bộ môn, là những kĩ năng nghề nghiệp, là những truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương, của đất nước. Đó chính là những mục tiêu trong chiến lược của Đảng xác định cho giáo dục: “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có tri thức và có tay nghề, có năng lực thực hành, tự chủ, năng động và sáng tạo, có đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội”. Đây cũng là phương hướng quan trọng chỉ đạo việc đào tạo thế hệ trẻ, kế tục và phát triển sự nghiệp cách mạng theo con đường mà Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Đất nước của chúng ta đang trong thời kì hội nhập, nhiều nền văn hóa mới du nhập vào nước ta, những người chịu tác động trực tiếp của văn hóa ngoại lai đó chính là thế hệ thanh thiếu niên, khi các em chưa đủ trình độ, đủ năng lực để phân biệt được những điều tốt, xấu thì việc giáo dục nhận thức, giáo dục truyền thống đối với các em là rất quan trọng. ý thức được vai trò của giáo dục truyền thống rất cần thiết để giáo dục cho học sinh lòng tự tôn dân tộc, sự tự hào về quê hương đất nước. Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An đã xem việc giáo dục truyền thống cho học sinh lµ mét nhiệm vụ trọng tâm trong giáo dục toàn diện học sinh. Để đa dạng hóa các hình thức giáo dục truyền thống nói chung, truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh nói riêng, ban giám hiệu nhà trường đã giao cho các tổ chức đoàn thể, trong đó nòng cốt là Đoàn thanh niên phải xem việc giáo dục truyền thống là 1 nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục đoàn viên thanh niên. Vinh dụ và tự hào khi trường THPT DTN số 2 Nghệ An nằm trên một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng. Hưng Nguyên từng là lỵ sở của đạo Nghệ An qua các triều đại Trần - Lê - Nguyễn suốt gần 300 năm. Núi Lam Thành đã chứng kiến những chiến tích hào hùng chống quân xâm lược Minh gắn liền với tên tuổi nghĩa sĩ đại vương Nguyễn Biểu, Lê Lợi... Để đa dạng hóa các hình thức giáo dục truyền thống, Đoàn thanh niên đã thông qua nhiều hoạt động như: 1. Chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau. 2. Huy động các đoàn viên, thanh niên tham gia cụ thể vào các hoạt động giáo dục truyền thống như: 2.1. Sử dụng phòng truyền thống nhà trường để giáo dục truyền thống: hàng năm, cứ mỗi ngày khai trường đến, bài học đầu tiên mà học sinh lớp 10 được học chính là học tại phòng truyền thống nhà trường. Bên cạnh đó, Đoàn trường còn xem phòng truyền thống nhà trường không chỉ là phòng tham quan mà còn là phòng học mở cho tất cả học sinh trong nhà trường đến để nghiên cứu và học tập. 2.2. Tham quan lịch sử: Đoàn trường xác định đây là một nội dung quan trọng trong giáo dục truyền thống cho các đoàn viên, thanh niên. Để khai thác các di tích lịch sử ở địa phương, Đoàn thanh niên tùy theo các hoạt động chủ điểm mà đưa ra các hình thức giáo dục phù hợp... Dẫu biết rằng công tác giáo dục truyền thống có ý nghĩa rất thiết thực trong việc giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc và là gốc rễ cho sự phát triển bền vững, nhưng xem ra công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho giới trẻ hiện nay, để đạt được hiệu quả cao, thì còn cần phải nỗ lực nhiều hơn. Chính vì vậy, làm sao để Đoàn viên - thanh niên nhận ra được tầm quan trọng của việc tiếp thu, duy trì và phát huy truyền thống cách mạng cần đi vào chiều sâu hơn và cần có các giải pháp sau: - Sự quan tâm và định hướng giáo dục trong nhà trường, chú ý tới tính toàn diện trong giáo dục học sinh. Việc giáo dục truyền thống phải được tiến hành theo nguyên tắc đường thẳng và đồng tâm, nghĩa là phải đi từ cấp học thấp đến cao, phải tiến hành thường xuyên, liên tục theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Nhà trường cần phải có phòng truyền thống, phòng học bộ môn, các thiết bị đồ dùng dạy học hiện đại…có như thế mới phát huy được vai trò bộ môn trong giáo dục truyền thống cho học sinh, có “trực quan sinh động” thì mới “tư duy trìu tượng” được. - Phải biết lựa chọn chủ đề, không rập khuôn máy móc mà tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, tùy thuộc vào thực tế nhà trường. Nên lồng ghép với các ngày lễ lớn của dân tộc để tuyên truyền, giáo dục. cần tôn trọng đối tượng giáo dục. - Người giáo dục phải làm gương cho người được giáo dục, nghĩa là nhà trường phải xem việc giáo dục truyền thống là một nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu giáo dục. Phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá, nhận xét kết quả và đề xuất ra được các giải pháp giáo dục kịp thời. Không tuyên truyền theo kiểu hô khẩu hiệu, máy móc. Bản thân mỗi giáo viên phải tự rèn luyện mình, việc giáo dục truyền thống cho học sinh có đạt được kết quả hay không phụ thuộc phần lớn vào thái độ, tư cách, phẩm chất của người giáo viên. Nghĩa là người đi giáo dục phải là một tấm gương sáng trong lí luận và thực tiễn, phải xem việc giáo dục truyền thống là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết. Không giáo dục theo kiểu áp đặt, thái độ hời hợt, thiếu nghiêm túc, cần tôn trọng đối tượng giáo dục. - Đối tượng mà chúng ta giáo dục chịu ảnh hưởng những tác động lớn của môi trường sinh sống, luôn luôn mong muốn vươn lên, cho nên việc giáo dục phải đáp ứng những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng. Phải kết hợp giáo dục lí tính với tình cảm, lí tưởng kết hợp với thực tiễn. Nghĩa là phải thu hút được học sinh trực tiếp tham gia vào các hoạt động giáo dục, không đặt đối tượng được giáo dục nằm ngoài mục tiêu giáo dục, bị động. - Phải lôi cuốn được nhiều các tổ chức đoàn thể cùng tham gia giáo dục, đối với từng môn học thì tùy theo đặc trưng môn học mà tích hợp nội dung giáo dục cho học sinh, phát huy thế mạnh của các môn học xã hội trong giáo dục truyền thống. Chú ý xây dựng lí tưởng, niềm tin, hình thành nghĩa vụ công dân cho học sinh. - Biết vận dụng và kết hợp khéo léo nhiều hình thức giáo dục truyền thống khác nhau, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động học nội khóa và chính khóa, đặc biệt là sử dụng các nguồn tư liệu lịch sử, văn hóa…của chính địa phương để giáo dục. Thông qua sự việc thật, con người thật thì việc giáo dục truyền thống mới đạt được kết quả. Phải có sự phối hợp giữa các môn học, với toàn bộ hoạt động giáo dục của nhà trường. Đây cũng chính là việc thực hiện nguyên tắc liên môn trong công tác giáo dục nói chung và giáo dục truyền thống nói riêng trong nhà trường. Tóm lại: Giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục giá trị văn hóa dân tộc cho häc sinh suy cho cïng chÝnh là thực hiện chiến lược con người. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh trong các trường học sẽ có tác dụng chuyển hóa sức mạnh tinh thần, năng lực trí tuệ của tuổi trẻ thành sức mạnh vật chất, để phát huy tối đa sức mạnh nội sinh của dân tộc. Như vậy, vừa có thể tiến lên văn minh hiện đại, vừa giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc, tạo lập con đường phát triển ổn định và bền vững cho đất nước trong thế kỷ mới.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  ỨNG DỤNG MỞ

  LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,901
  • Tháng hiện tại66,255
  • Tổng lượt truy cập4,561,083
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây