THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG
STT Họ và tên Chức vụ Ảnh
1 Hồ Quốc Việt
Năm bổ nhiệm: 8/2023
Hiệu trưởng  
  Nguyễn Đậu Trương
Số điện thoại: 0913056344
Email: c3dtnt02@nghean.edu.vn
Năm về trường: 2010

 
Nguyên Hiệu trưởng  
2 Lô Thanh Bình
06/07/1976
Số điện thoại: 0898603268
Email: lobinhdtnt2@gmail.com
Năm về trường: 2011
Phó Hiệu Trưởng  
3 Đậu Thị Quỳnh Mai
08/11/1975
Số điện thoại:
Email:Dauthiquynhmai@gmail.com
Năm về trường: 2012
Phó Hiệu Trưởng  
4 Trương Thị Thanh Thủy
02/04/1980

Số điện thoại: 0949529922
Email:Thanhthuy241980@gmail.com
Năm về trường: 2022
Phó Hiệu Trưởng  
5 Nguyễn Trung Trực
27/06/1974
Số điện thoại: 0915017226
Email:
nguyentrungtrucdtnt2@gmail.com
Năm về trường: 2012
 
Tổ trưởng tổ hành chính  
6 Nguyễn Thanh Sơn
27/03/1986
Số điện thoại: 0975466343
Năm về trường: 2014
Nhân viên Thiết bị  
7 Phan Thị Thanh Thủy
20/03/1969
Số điện thoại: 0987515914
Năm về trường: 2010

 
Thủ quỹ  
8 Nguyễn Thị Linh
20/10/1982
Số điện thoại: 0336933577
Năm về trường: 2021

 
Kế Toán  
9 Nguyễn Thị Thanh Vân
08/10/1972
Số điện thoại: 0916484559
Năm về trường: 2012

 
Cán bộ thư viện  
10 Đặng Phúc Long
15/10/1976
Số điện thoại:0976093730
Email:
rongphys@gmail.com
Năm về trường: 2012
 

 
Tổ trưởng chuyên môn
Giáo viên Vật Lý
 
11 Lê Viết Phương
25/9/1974
Số điện thoại: 0919524818
Email:
lephuong135@gmail.com
Năm về trường: 2014
 
Tổ phó chuyên môn
TBTTND
Giáo viên Sinh học
 
12 Nguyễn Cao Quân
10/12/1983
Số điện thoại: 0906337666
Email:
nguyencaoquan@gmail.com
Năm về trường: 2012
Giáo viên Sinh học  
13 Phạm Thị Bình
12/07/1981
Số điện thoại: 0949996980
Email:
phambinh120781@gmail.com
Năm về trường: 2014
 
Giáo viên Vật Lý  
14 Đoàn Trọng Lục
10/05/1980
Số điện thoại: 0912708281
Email:
lucvatlych16@gmail.com
Năm về trường: 2014
 
Giáo viên Vật Lý  
15 Nguyễn Công Trung
28/09/1981
Số điện thoại: 01665146147
Email:
trungnc.c3concuong@nghean.edu.vn
Năm về trường: 2013
 
Thư kí hội đồng
Giáo viên Vật Lý
 
16 Đậu Đức Đàn
10/01/1982
Số điện thoại: 0987318098
Email:
hadan1110@gmail.com
Năm về trường: 2012
 
Giáo viên Hóa Học  
17 Bùi Thị Ngọc
26/6/1979
Số điện thoại: 0948925678
Email:
buithingoc79@gmail.com
Năm về trường: 2012
Giáo viên Hóa Học  
18 Vũ Thị Đức
02/10/1984
Số điện thoại: 01629812578
Email:
Ducvt.c3ks@nghean.edu.vn
Năm về trường: 2016
Giáo viên Hóa Học  
19 Nguyễn Hương Quỳnh
17/6/1979
Số điện thoại: 0919576797
Email:
Quynhha79@gmail.com
Năm về trường: 2013
Giáo viên Hóa Học  
20 Nguyễn Thị Thu
16/8/1986
Số điện thoại
Email:

Năm về trường: 2022
 

 

Giáo viên Ngoại Ngữ
 
21 Lê Thị Việt
17/05/1973
Số điện thoại:0987515100
Email:
Vietkhanh71@gmail.com
Năm về trường: 2012
 
Giáo viên Ngoại Ngữ  
22 Lê Phương Thảo
12/12/1984
Số điện thoại: 0913018084
Email:
haanbuile@gmail.com
Năm về trường: 2013
Giáo viên Ngoại Ngữ  
23 Lê Thị Hường
4/12/1977
Số điện thoại: 0979751277
Email:
lehuong4121977@gmail.com
Năm về trường: 2013
 
Giáo viên Ngoại Ngữ  
24 Nguyễn Tất Hùng
8/12/1985
Số điện thoại: 0912999496
Email:
nguyenhung08121985@gmail.com
Năm về trường: 2012
 
Tổ phó chuyên môn.
Giáo viên Thể Dục
 
25 Nguyễn Thị Bích Diện
10/12/1992
Số điện thoại:
Email:

Năm về trường: 2023
 
Giáo viên Ngoại Ngữ  
26 Nguyễn Thế Cần
15/09/1980
Số điện thoại: 0961176546
Email:
thecan.dhv@gmail.com
Năm về trường: 2013
 
Phó Bí thư Đoàn trường
Giáo viên Thể Dục
 
27 Lê Thị Cúc
26/8/1991
Số điện thoại: 0986126425
Email:
cucuc37dhv@gmail.com
Năm về trường: 2015
Giáo viên GDQP  
28 Bùi Thị Lệ Thu
24/08/1973
Số điện thoại: 0948016565
Email:
thubui501@gmail.com
Năm về trường: 2012
 
Phó Chủ tịch Công đoàn
Tổ trưởng chuyên môn
Giáo viên môn Văn
 
29 Nguyễn Thị Vân Hạnh
01/10/1975
Số điện thoại: 0982928599
Email:
vanhanh.dtnt@gmail.com
Năm về trường: 2013
 
Giáo viên môn Văn  
30 Nguyễn Thị Quỳnh Giang
26/01/1997
Số điện thoại: 0902260454
Email:
quynhgiang2601.97@gmail.com
Năm về trường: 2020
Phó Bí thư Đoàn trường
Giáo viên môn Văn
 
31 Phan Thị Nguyệt
10/06/1976
Số điện thoại: 0947412367
Email:
phannguyet0209@gmail.com
Năm về trường:  2014
 
Giáo viên môn Văn  
32 Lê Thị Vinh
23/11/1977
Số điện thoại: 0918301888
Email:
Vinhlt.dtnt2@gmail.com
Năm về trường: 2012
 
Giáo viên môn Văn  
33 Trần Đức Tĩnh
15/01/1982
Số điện thoại: 0975577819
Email:
ductinhdtnt@gmail.com
Năm về trường:  2017
 
Giáo viên môn Văn  
34 Nguyễn Thị Bính
08/02/1976
Số điện thoại: 0968118696
Email:
ducbinhdtnt2@gmail.com
Năm về trường: 2012
 

 
Tổ trưởng
Giáo viên môn Lịch sử
 
35 Nguyễn Thị Hiền
21/01/1974
Số điện thoại: 0989813123
Email:
hiengdnl3@gmail.com
Năm về trường: 2013
 
Giáo viên môn GDCD  
36 Nguyễn Hà Ngân
24/12/1988
Số điện thoại: 0904584456
Email:
hanngan@gmail.com
Năm về trường: 2012
Giáo viên môn Địa Lý  
38 Mai Văn Đạt
26/06/1983
Số điện thoại: 0919622907
Email:
maidatvan@gmail.com
Năm về trường: 2014
 
Bí thư Đoàn Trường
Giáo viên môn Lịch Sử
 
39 Hồ Thị Hợi
06/07/1983
Số điện thoại: 0919622907
Email:hoidat1276@gmail.com
Năm về trường: 2018

 

Giáo viên môn GDCD
 
40 Cao Xuân Hùng
25/01/1982
Số điện thoại: 0977592884
Email:
hungtoandtnt2@gmail.com
Năm về trường: 2014
 
Tổ trưởng chuyên môn
Giáo viên môn Toán
 
41 Trần Thị Liên
19/05/1982
Số điện thoại: 0836678726
Email:
kimlien1951982@gmail.com
Năm về trường: 2014
 
Giáo viên môn Toán  
42 Lê Mai Hương
25/01/1995
Số điện thoại: 0967737377
Email:
lemaihương251@gmail.com
Năm về trường: 2021
Giáo viên môn Toán  
43 Nguyễn Thị Hiền
22/05/1979
Số điện thoại: 0919622907
Email:
hientoannoitru2@gmail.com
Năm về trường:
 
Giáo viên môn Toán  
44 Lê Lan Thương
Số điện thoại: 
Email:

Năm về trường: 2021
 
Giáo viên môn Toán  
45 Nguyễn Đậu Hùng
20/03/1982
Số điện thoại: 0912543779 & 0966484699
Email:
dtnt2hungtoan@gmail.com
Năm về trường:  2017
 
Giáo viên môn Toán  
46 Phan Thị Hồng Hải
12/11/1992
Số điện thoại: 0918661286
Email:
honghai14892@gmail.com
Năm về trường: 2015
 
Giáo viên môn Tin  
47 Trần Thị Thanh Vĩnh
12/11/1992
Số điện thoại: 0966230017
Email:
Thanhvinh2410@gmail.com
Năm về trường: 2019
Giáo viên môn Toán  
48 Lê Sa
Số điện thoại: 0975825019
Email: 

Năm về trường: 2021
Giáo viên môn Ngoại ngữ  
47 Phạm Thị Hồng Hạnh
Số điện thoại: 0398871271
Email:

Năm về trường: 2019
Giáo viên môn Toán  
48 Hoàng Thị Tuyết
SN: 20/11/1986
Số điện thoại: 0964262655
Email:

Năm về trường: 2018
Giáo viên môn Toán  
49 Lê Thị Mai Hương
SN: 25/01/1994
Số điện thoại:
Email:

Năm về trường: 2020
Giáo viên môn Toán  
 

  ỨNG DỤNG MỞ

  LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập7
  • Hôm nay15,603
  • Tháng hiện tại76,449
  • Tổng lượt truy cập6,620,795
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây